Meetdata Zeeuwse zoet- en zoutwaterverdeling volledig beschikbaar

MIDDELBURG – Zeeland heeft sinds afgelopen dinsdag als eerste provincie in Nederland de meetgegevens van de zoet- en zoutwaterverdeling in de ondergrond beschikbaar gemaakt. De informatie is te vinden op de websites van de Provincie Zeeland www.zeeland.nl/zoetzout en Waterschap Scheldestromen www.scheldestromen.nl/zoetzout.

Voordelen van zoet-zout kaart

In Zeeland zijn agrariërs voor hun watervoorziening aangewezen op regenwater.
Overtollig regenwater wordt doorgaans snel afgevoerd naar zee. Bij een toenemende vraag naar zoet water is het zaak om verstandig om te gaan met dit zoete water, bijvoorbeeld door overschotten tijdelijk in de bodem op te slaan. Nu inzichtelijk is waar zoet water zich bevindt of waar dit het beste kan worden opgeslagen, kunnen agrariërs bewuste keuzes maken in gewaskeuze en wateropslag. Verder biedt de kaart een goede referentie als er door ingrepen in de bodem een wijziging van de zoutverdeling niet kan worden uitgesloten. Dan kan bijvoorbeeld gebeuren bij de natuurontwikkelingen rond de Westerschelde, het dynamisch kustbeheer bij de Kop van Schouwen of de verzilting van het Volkerak Zoommeer.

Samenwerking

Via het project FRESHEM heeft de Provincie Zeeland opdracht gegeven aan Deltares, TNO en BGR (Duitse Geologische Dienst, vergelijkbaar met TNO), en om in de periode 2014 en 2015 verschillende zoet-zoutmetingen in verschillende deelgebieden van Zeeland vanuit de lucht te verrichten. Dit is gedaan met een helikopter en daaronder een sigaarvormig meetinstrument dat op 40 meter boven de grond metingen heeft verricht.

Voldoende zoet water nu en in de toekomst

Gedeputeerde Ben de Reu (Water) van de Provincie Zeeland: ‘Zeeland is omringd door zout water. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel en wijzigt de verhouding tussen neerslag en verdamping. Dat kan op termijn problemen geven voor de beschikbaarheid van zoet water. De Provincie Zeeland stimuleert daarom verschillende initiatieven voor opslag van en een efficiëntere omgang met zoet water. Een eenmaal gemaakte kaart biedt voor jaren houvast en is een heel mooie regionale investering.’

Dagelijks Bestuurder Luc Mangnus van Waterschap Scheldestromen: ‘Inzicht in de beschikbaarheid van zoet water wordt in de toekomst steeds belangrijker. Deze informatie kunnen we ook nu al inzetten om op een duurzame wijze zoet water voor de gebruikers beschikbaar te stellen. Bijvoorbeeld voor het verlenen van vergunningen voor beregening of infiltratie.’

Zeeuwse kartering biedt kansen voor beschikbaarheid zoet water wereldwijd

‘De kartering in Zeeland is niet de eerste maar wereldwijd wel een van de grootste zoet-zoutkarteringen die is uitgevoerd. Het heeft tot de best mogelijke resultaten geleid, onder meer omdat er veel verschillende typen data uit Zeeland zijn gebruikt. De Zeeuwse kartering biedt kansen om in andere Nederlandse kustgebieden en delta’s wereldwijd de beschikbaarheid van zoet water te beschermen en te vergroten. Zo passen we de kartering met vergelijkbare technieken al toe in het Vlaamse kustgebied en in Vietnam’, zegt onderzoeker Esther van Baaren.

Kosten

Totale kosten van het project FRESHEM bedroegen 1,44 miljoen euro.
Vanwege het innovatieve karakter heeft het Deltafonds daarvan 40% betaald.
De rest is bekostigd door de Provincie Zeeland en de regionale partners Waterschap Scheldestromen, Evides Waterbedrijf, Rijkswaterstaat Zee & Delta, de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie (VNSC), en Zuidelijke Land en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) en Deltares, TNO en BGR die zelf ook hebben geïnvesteerd in het onderzoek.
FRESHEM Zeeland staat voor (FREsh Salt groundwater distribution by Helicopter ElectroMagnetic survey in Zeeland).
Zie voor meer informatie: FRESHEM

Lees ook:Meetdata zoet- en zoutwaterverdeling Zeeuwse ondergrond beschikbaar!
Lees ook:Zoet-zoutkartering FRESHEM Zeeland nu nog gedetailleerder te bekijken
Lees ook:Zoet-zoutmetingen!
Lees ook:Zoet-zout metingen vanuit de lucht!
Lees ook:Zoet-zout metingen!

Geen reacties // Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>