“Jaarverantwoording politie reden tot optimisme”

MIDDELBURG – Het korps verbeterde vorig jaar in allerlei opzichten zijn prestaties. Dat ziet korpschef Erik Akerboom als een rode draad in de Jaarverantwoording 2016, die minister Blok van Veiligheid en Justitie op woensdag 17 mei aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

‘Dit document betekent meer dan de wettelijk verplichte verantwoording aan het parlement over ons doen en laten in 2016’, vindt korpschef Erik Akerboom. ‘Het toont ons wat bereikt is en waar we tekortschoten. Wie het takenpakket van de politie overziet, begrijpt dat wij ondanks alle inspanningen niet altijd kunnen bereiken wat we willen. De vraag naar politie – op straat en in de virtuele wereld – blijft groter dan wat we kunnen leveren.’

Rust en ruimte

Toch leest de korpschef veel pluspunten in de Jaarverantwoording 2016: ‘De eerste fase van de reorganisatie sloten we af. Dat bracht de rust en ruimte die we nodig hebben om in 2017 de basis op orde te krijgen, de politieorganisatie verder in evenwicht te brengen en de kansen te grijpen die innovatie ons biedt. We kunnen weer beter focussen op het politiewerk zelf en de loopbaanperspectieven binnen onze organisatie nemen toe.’

Prestatie van formaat

Wat er tegelijkertijd aan maatschappelijk vraagstukken op het korpsbordje belandde, loog er volgens Akerboom niet om: ‘Dat was gigantisch qua zowel aard als omvang. Denk alleen al aan asielstromen, toenemende spanningen tussen bevolkingsgroepen en de permanente dreiging van terrorisme. Gezien de druk op de operatie is het van belang dat er in de toekomst wordt geïnvesteerd in agenten in de wijk. Ik vind het een prestatie van formaat dat onze operationele resultaten wederom op peil bleven en op veel fronten verbeterden.’

Daling geregistreerde misdaad, aangifte verbeterd

‘Op de meeste landelijke prioriteiten behaalden we – samen met partners zoals gemeenten – de doelstellingen’, vervolgt Akerboom. ‘Zo is er wederom een forse daling van het aantal geregistreerde woninginbraken, straatroven en overvallen. Bij de bestrijding van ondermijning, cybercriminaliteit, kinderpornografie en kindersekstoerisme en het afpakken van crimineel vermogen boekten we aanzienlijke terreinwinst. De kwaliteit van het aangifteproces vertoont vooruitgang, onder meer door de impuls die de Aangifte Volg Service gaf aan het digitaal aangifte doen. Het op grote schaal verstrekken van smartphones met politieapps tilde onze handelingssnelheid en daarmee onze dienstverlening op een hoger plan. Dat past in de ambitie om ook de komende jaren innovatiever en wendbaarder te worden, zodat we kunnen blijven voldoen aan wat de samenleving van ons vraagt.’

Merkbare stappen in vakmanschap

Als een van de rode draden ziet de korpschef de versterking van het vakmanschap: ‘In allerlei opzichten is daarin geïnvesteerd. Met het oog op de strijd tegen terrorisme en grof geweld is onze reactiesnelheid verhoogd. We hebben merkbare stappen gezet om steviger op te treden tegen cybercriminaliteit. We investeerden in vaardigheden om zonder onderscheid het verschil te maken. Integriteit reken ik eveneens tot vakmanschap. Wij zijn voortdurend met elkaar in gesprek over dit aspect van ons beroep.’

Basis op orde

‘Het korps werkt aan het op orde brengen van de basis’, vervolgt Akerboom. ‘Het verder terugdringen van het financiële tekort en onrechtmatigheid bij vooral de inkoop is daarbij inbegrepen. Ondanks verbetermaatregelen bleef de in 2016 verwachte onrechtmatigheidsdaling uit. Bij aanbestedingstrajecten constateerde de accountant zeventien miljoen euro meer onrechtmatigheid ten opzichte van 2015. Dit houdt deels verband met de introductie van het Dynamisch Aankoopsysteem en de wijze waarop dit systeem is toegepast. Verder speelt mee dat afgewezen partijen gunningsbeslissingen juridisch steeds vaker aanvechten. Dat leverde vertragingen en daarmee onrechtmatige uitgaven op.’

Declaraties

Tevens vraagt het nieuwe declaratieproces om aandacht van de korpsleiding: ‘Uit een statistische steekproef blijkt dat elf procent van de ingediende declaraties fouten bevat. Overigens in veruit de meeste gevallen van administratieve aard. Soms ontbreekt bij dienstreizen de voor een rechtmatige declaratie vereiste postcode, omdat het systeem hier niet specifiek naar vraagt. Niet altijd is duidelijk welke bewijsstukken nodig zijn en wat wel en niet te declareren valt. Een aantal collega’s dient te laat in en ook dat is formeel gezien onrechtmatig. In het kader van de cao-afspraken introduceerde het korps in juni 2016 een nieuw declaratiesysteem. Naar blijkt is dat soms nog behoorlijk wennen. Daar valt nog het nodige te verbeteren, zowel wat betreft het systeem zelf als de wijze waarop medewerkers en leidinggevenden hiermee omgaan. Dat pakt het korps op.’

Tekort

De totale kosten voor de politie vielen hoger uit dan begroot: ‘Vaste personeelslasten, onderhoud en meubilair, een regeling voor oudere PTSS-dossiers en in het kader van de reorganisatie onvermijdelijke externe inhuur vormden de voornaamste oorzaken. De extra bijdrage die het Ministerie van Veiligheid en Justitie vorig jaar leverde, dekt dit tekort niet volledig. Daarom komt er €53 miljoen ten laste van onze reserves. Als ik zie wat het korps in 2016 heeft gepresteerd, stemt me dat optimistisch voor de toekomst. Tegelijkertijd is duidelijk dat de vraag in de samenleving naar politiewerk alleen maar toeneemt. Investeringen in kwaliteit, kwantiteit, diversiteit, ICT en innovatie zijn nodig om te kunnen blijven voldoen aan de uitdagingen die voor ons liggen.’

Samenvatting

Van de Jaarverantwoording 2016 is een beknopte samenvatting beschikbaar: Het jaar in vogelvlucht.

Lees ook:Miljoenennota: goed nieuws voor veiligheid!
Lees ook:Korpschef wil honderden extra medewerkers!
Lees ook:Gerard Bouman getroffen door hartinfarct
Lees ook:Henk van Essen plaatsvervangend korpschef!
Lees ook:Nieuwe korpschef!

Geen reacties // Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>