Rapport Participatiewet

HULST – De Zeeuws-Vlaamse gemeenten hebben een rapport opgesteld met de inhoudelijke visie op de Participatiewet en een financiële doorrekening. Het rapport (Samen werken aan talent!) stelt een integrale en regionale aanpak in Zeeuws-Vlaanderen voor. De drie colleges van B&W van de Zeeuws-Vlaamse gemeenten namen dinsdag 30 mei 2017 een voorgenomen besluit om in te stemmen met het rapport. Het rapport wordt nu voor advies voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van Dethon en aan ondernemings- en adviesraden. Eind september wordt het rapport aan de gemeenteraden voorgelegd.

De invoering van de Participatiewet in 2015 maakt een andere positionering van de Sociale Werkvoorziening (SW) noodzakelijk. Door de landelijk opgelegde instroomstop van nieuwe mensen en een (geleidelijke) daling van de subsidie per SW-medewerker is een voortzetting van de huidige bedrijfsvoering van sociaal werkbedrijf Dethon niet langer mogelijk. Door de aanpassingen van de Wajong en SW wordt de opgave voor gemeentelijke afdelingen Werk en Inkomen ook steeds groter.

 

Integrale en regionale aanpak
Het rapport ‘Samen werken aan talent!’ draagt een integrale en regionale aanpak aan waarin de krachten van de betrokken partijen gebundeld worden. Het streven is om de dienstverlening zodanig gezamenlijk te organiseren dat meer cliënten perspectief op werk krijgen. Belangrijk uitgangspunt daarbij is om een vraag naar een uitkering te beschouwen als een vraag om werk. De sociale werkvoorziening wordt in de nieuwe aanpak nog intensiever verbonden met de afdelingen Werk en Inkomen van de gemeenten.

Vier organisaties betrokken
De uitvoering van de re-integratieactiviteiten in de regio worden onder een gezamenlijke regie gebracht. De verwachting is ook dat hierdoor efficiency-voordelen te behalen zijn. Het betekent dat er vier organisaties bij deze operatie betrokken zijn: drie gemeentelijke afdelingen Werk en Inkomen (bijstandsverstrekking en re-integratie) en de Gemeenschappelijke Regeling Dethon (uitvoeringsorganisatie namens de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten van de voormalige Wet sociale werkvoorziening).

Aanpak in rapport samengevat
Samengevat komt de voorgenomen aanpak op het volgende neer:

 

  • Dethon wordt omgevormd tot een nieuw Sociaal Werkbedrijf.
  • Door (objectieve) screening bepalen de gemeenten de indicatieve loonwaarde van een cliënt die een bijstandsuitkering aanvraagt. Dit gebeurt in de regio met behulp van een uniform systeem. De indicatieve loonwaarde bepaalt welke afstand er is tot de arbeidsmarkt.
  • Het nieuwe Sociaal Werkbedrijf wordt verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen in heel Zeeuws-Vlaanderen. Daarnaast zal de werkgeversdienstverlening een belangrijke rol krijgen om versnelde uitstroom naar reguliere banen mogelijk te maken.
  • Een belangrijk deel van het re-integratiebudget van de gemeenten gaat over naar het nieuwe Sociaal Werkbedrijf.
  • De overgedragen re-integratiewerkzaamheden en de werkgeversdienstverlening gaan een bedrijfsonderdeel vormen van het Sociaal Werkbedrijf. Voor de sturing van deze afdeling wordt voorgesteld een tweede directeur aan te trekken.
  • De begeleiding van mensen met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt blijft bij de gemeenten.
  • De uitvoering van de toegang, uitkeringsverstrekking en klantbeheer blijven bij de gemeenten.
  • Als gevolg van de voorgestelde integrale aanpak is de verwachting dat de negatieve financiële gevolgen van de huidige Participatiewet binnen een tijdvak van 4 jaar kunnen worden opgevangen.
  • De huidige SW-medewerkers behouden onder de Participatiewet hun opgebouwde rechten en blijven werkzaam in de verschillende bedrijfsonderdelen van het Sociaal Werkbedrijf.

Het personeel van de betrokken organisaties is ingelicht. Er is geen sprake van gedwongen ontslagen.

Implementatie 
Eén van de aanbevelingen uit het rapport is om snel te komen tot een directieberaad, waarin de implementatie en verdere uitwerking van het plan wordt opgepakt. Het directieberaad bestaat uit de gemeentesecretarissen van Hulst, Sluis en Terneuzen. Het directieberaad wordt samen met de directie van Dethon verantwoordelijk voor het benoemen van een kwartiermaker. De kwartiermaker stelt een implementatieplan op. Door het benoemen van een kwartiermaker is een snelle start mogelijk.

Proces
De drie colleges hebben nu een voorgenomen besluit genomen om in te stemmen met het rapport, de conclusies en de aanbevelingen van de werkgroep Participatie. Het rapport werd opgesteld in opdracht van een Zeeuws-Vlaamse stuurgroep (bestaande uit de wethouders Werk en Inkomen en de gemeentesecretarissen).

Na het nemen van het voorgenomen besluit wordt het Algemeen Bestuur van Dethon formeel om advies gevraagd. Ook krijgen de vier ondernemingsraden en de drie gemeentelijke adviesraden Participatie de tijd om te reageren op dit voorgenomen besluit. Op 15 juli 2017 sluit de adviestermijn en wordt een definitief advies aan de colleges en een voorstel aan de gemeenteraden voorbereid. Op 28 september 2017 zal het voorstel aan de drie gemeenteraden worden voorgelegd.

Lees ook:Dubbele winst bij nieuwe manier onkruidbestrijding!
Lees ook:Onkruid verantwoord te lijf!
Lees ook:Onkruidbestrijding
Lees ook:Drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten willen samenwerken met Sabewa Zeeland!
Lees ook:Informatiebijeenkomst Participatiewet & Dethon vervalt

Geen reacties // Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>