Nieuwjaarsspeech Burgemeester Piet Zoon!

KRUININGEN – Burgemeester Piet Zoon van de gemeente Reimerswaal, wenste afgelopen maandag mede namens bestuur en organisatie aanwezigen een perspectiefvol en gezond 2017 toe. Hier leest u zijn volledige nieuwjaarsspeech.

“Wij kunnen niet zonder u, u kunt niet zonder ons!

Reimerswaal is volop in beweging staat er op de uitnodiging voor deze nieuwjaars-/ netwerkbijeenkomst. Geweldig dat u dan ook in zo’n grote getale in beweging bent

gekomen richting gemeentehuis. Uiteraard namens het gemeentebestuur en gemeentelijke organisatie van harte welkom en wij wensen u in alle opzichten een perspectiefvol 2017 in goede gezondheid toe.

Dames en heren,

Wij kunnen niet zonder u, maar het omgekeerde geldt ook: u kunt niet zonder ons!

De overgang van 2016 naar 2017 is – met behulp van de samenleving – succesvol en zonder noemenswaardige incidenten verlopen. Op deze plaats wil ik alle betrokkenen van de politie-organisatie, de veiligheidsregio, de brandweer en onze eigen medewerkers, zowel binnen als buiten, een groot compliment maken voor hun inzet en betrokkenheid. En …. de politieorganisatie was afgelopen weekeinde in Rilland nog succesvol bij de aanhouding van de vermoedelijke dader van straatroof.

Ten opzichte van vorig jaar zijn de directe kosten van gemeentewerken bij oud-nieuw substantieel terug gebracht van even meer dan € 20.000 naar ca € 5.000. Het totaal schadebedrag als gevolg van vuurwerk bedraagt in de gehele gemeente toch nog € 15.000, waarvan ongeveer de helft in rekening zal worden gebracht bij de veroorzakers. Voor een volgende keer ligt hierin de uitdaging om te proberen dit bedrag te doen verminderen.

Reimerswaal is volop in beweging in een zich steeds veranderende omgeving. Dat betekent dat er wijziging komt in de positie van ons als gemeentebestuur, van onze eigen organisatie, maar ook van de samenleving zelf. Medewerkers van de gemeente, waarvan er een aantal vanavond aanwezig is, bedenken niet langer wat goed voor u is, maar trekken er op uit om te weten wat er onder u leeft en proberen samen met u oplossingen te bedenken voor een bestaand probleem, uiteraard binnen de wettelijke mogelijkheden.

In de netwerksamenleving Reimerswaal veranderen daardoor ook de rollen en posities van het gemeentebestuur. Er zal immers meer interactie zijn binnen de samenleving en die interactie zal een andere wijze van communicatie met zich meebrengen.Meer pro-actief, dan repressief, zoals sommige “reaguurders” anoniem richting overheid plegen te doen.

In een netwerksamenleving past het een gemeentebestuur ook om te accepteren dat het terugtreedt op de momenten dat de samenleving binnen aangegeven kaders haar verantwoordelijkheid pakt. Deze “kunst van loslaten” stelt andere eisen en competenties. “Reageren op” wordt “luisteren naar” en “wij bepalen” wordt: “wat kunnen we wederzijds voor elkaar betekenen”.

Een netwerksamenleving impliceert ook dat, meer dan ooit, samenwerking over de grenzen van je eigen gemeente heen wordt gezocht. Ook voor college en gemeenteraad betekent dit een andere wijze van werken, meer op afstand en soms als consequentie dat je je eigen autonomie in de plaats stelt van een hoger maatschappelijk doel. En dat in een setting waar iedereen gaat mee doen! Op die wijze kan de locale democratie Reimerswaal nog meer dan voorheen aan kwaliteit winnen en wordt de maatschappelijke integratie en participatie bevorderd en werken wij tezamen aan een veilige en leefbare samenleving.

Wij kunnen immers niet zonder u, en u kunt niet zonder ons!

 

Wat zal 2017 allemaal brengen?

 

In ieder geval verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer op 15 maart a.s. Ik wil u allemaal oproepen van uw democratisch recht gebruik te maken.

Ik ben benieuwd wat de inhoud wordt van het nieuwe beleid op het gebied van recreatie en toerisme en welke experimenten zullen worden gehonoreerd binnen het pas ingestelde innovatiefonds sociaal domein.

De wijkagenten zullen hun intrek nemen in Bachten Vaete en aan een plan voor herinrichting/ renovatie steunpunt gemeentewerken/brandweer Rilland wordt gewerkt. En zal de skyline van Rilland op termijn met of zonder toren zijn te zien? Buitendijks fietsen met zicht op de Oosterschelde langs de St.Pieterspolder wordt dat werkelijkheid of blijft het een utopie?

De jeugdgemeenteraad heeft een keuze gemaakt voor de inrichting van speelterrein Prethof in Yerseke en naar verwachting zal in april de openstelling plaatsvinden. In Hansweert is en worden enkele nieuwbouw- en renovateprojecten voortvarend opgepakt.

En alhoewel het nieuwe jaar pas enkele dagen nieuw is, doet Fruvo uit Krabbendijke een gooi naar Nationale Business Succes Award als beste bedrijf in de fruitsappenbranche.

De gemeente Reimerswaal is volgens Gijsbrecht Gunther van de Holland Onion Association de gemeente, waar uien verwerkende bedrijven een belangrijke rol spelen. Onlangs bij de opening van de nieuwbouw bij Franje Onions te Gawege werd dit via een op de sector gericht symposium nog eens bevestigd. Voeg daaraan toe de voor Zeeland, dus ook Reimerswaal, belangrijke schaal- en schelpdieren sector, dan kan zonder meer worden gesteld dat deze sectoren met de daaraan verbonden logistiek een belangrijke bijdrage leveren aan de werkgelegenheid, niet alleen in onze gemeente, maar voor geheel Zeeland.

Binnen onze mogelijkheden verdienen deze economische peilers onze steun bij de verbetering van hun bedrijfsvoering en bereikbaarheid. In dat kader is goed te weten dat ook het provinciaal bestuur van Zeeland zich bewust is van deze voor Zeeland belangrijke economische sectoren. Verbetering van de bereikbaarheid door aanpassing van de Zanddijk of het realiseren van een ovonde nabij Kruiningen dragen daartoe bij. De uitgifte van het nieuwe bedrijventerrein Olzendepolder is aanstaande.

In Zeeland loopt momenteel een experiment bestuurlijke vernieuwing op basis van het rapport “Maak verschil”. In deze proeftuin worden de resultaten van de commissie structuurversterking en werkgelegenheid olv. de heer Balkenende tezamen met de Zeeuwse gemeenten, het waterschap en de provincie geïncorporeerd. Binnen de aangegeven programmalijnen zullen de eerder door mij genoemde peilers de nodige aandacht behoren te krijgen.

Zeeland wordt geconfronteerd, aldus Balkenende, met een ongunstige demografische ontwikkeling, waardoor de leefbaarheid onder druk is komen te staan. In de rapportage wordt een oproep gedaan om te komen tot een strategisch plan met programmering voor een aantrekkelijker leefklimaat. Waarom zou Reimerswaal, al dan niet in samenwerking met andere Bevelandse gemeenten, niet de trekker voor een dergelijk initiatief kunnen zijn? De organisatiekracht van de in Reimerswaal aanwezige kernen zou daarvoor model kunnen staan, dan wel zich verder kunnen ontwikkelen. Sociale participatie in optima forma.

 

Dames en heren,

In deze toespraak belicht ik slechts een beperkt segment van ons gemeentelijk handelen. Dat kan qua tijd niet anders. Op het terrein van werk, inkomen en zorg, het sociaal domein is de taak van de gemeentelijke overheid sedert de zgn. decentralisaties alleen maar toegenomen. Samen met anderen, waaronder de WMO- adviesraad, trachten wij de nabijheid van het gemeentebestuur op een zo goed mogelijke wijze vorm te geven.

Ook de Omgevingswet, die per 1 januari 2019 in werking zal treden, zal verandering met zich meebrengen. Zo zal er een omgevingsvisie voor de gehele fysieke leefomgeving moeten worden opgesteld. Werkwijzen zullen hieraan moeten worden aangepast en de positie van de gemeenteraden in dit proces kan hierdoor wijzigen. Dus toch maar een breed gedragen integrale toekomstvisie ontwikkelen?

Er is veel werk aan de winkel. College en raad zullen binnen goede duale verhoudingen aan deze werkzaamheden een behoorlijke kluif hebben. Daarnaast staat er voor de gemeenteraad tevens een af te werken programma bestuurlijke vernieuwing in de steigers.

Dames en heren,

Ik ga afronden.

Wij kunnen niet zonder u, u kunt niet zonder ons!

Door middel van deze zin heb ik de gezamenlijkheid van het handelen van ons als gemeentebestuur en u als gemeenschap willen benadrukken. Graag spreek ik de wens uit dat wij allen in 2017 en volgende jaren ook deze trendbreuk van denken en handelen in Reimerswaal, per 1 januari jl. 105 inwoners groter, mogen ervaren.

Ik dank u voor uw aanwezigheid en blijft u gerust even na om verder te netwerken.

En voor de vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven onder u meld ik nog dat medewerkers van het werkgeverspunt De Bevelanden aanwezig zijn om informatie te verstrekken over de mogelijkheden mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.”

Lees ook:Dienstverlening Reimerswaal!
Lees ook:Piet Zoon waarnemend burgemeester Reimerswaal!
Lees ook:Waarnemend burgemeester Reimerswaal!
Lees ook:Koninklijke Onderscheidingen!
Lees ook:Gastgezinnen watersnoodramp

Geen reacties // Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>